1. RELIGIEUZE NATUURFILOSOFIE ALS SCHAKEL
TUSSEN NATUURWETENSCHAP EN RELIGIE


Natuurfilosofie houdt zich bezig met het "Hoe en het waarom" van alle natuurverschijnselen zoals b.v. waarom water hard wordt bij nul graden of hoe een magneet een stukje ijzer aantrekt. Het merkwaardige is namelijk, dat we b.v het bevriezen van water uitvoerig kunnen onderzoeken maar dat we niet kunnen ontdekken waarom water hard wordt. Hetzelfde geldt ook voor een magneet. We kunnen het aantrekken van een stukje ijzer door een magneet uitvoerig onderzoeken maar we kunnen niet ontdekken hoe een magneet door de lucht heen een stukje ijzer aantrekt. We kunnen onderzoeken en meten zoveel we willen, maar het "Hoe en het Waarom" van eigenlijk alle natuurverschijnselen wordt niet duidelijk. Natuurverschijnselen zoals het bevriezen van water, het aantrekken van een stukje ijzer door een magneet, het bewegen van mijn hand, de plaats waar onze gedachten zich bevinden, katalytische reacties, telepathie etc, het zijn allemaal verschijnselen die door het wetenschappelijk onderzoek uitvoerig onderzocht zijn maar waarvan het hoe en het waarom onduidelijk is.

Dit gaf het wetenschappelijk onderzoek aanleiding tot de ontwikkeling van allerlei speculaties, theorieën en hypothesen om het "Hoe en het Waarom" van allerlei natuurverschijnselen aannemelijk te maken. Heel bekend zijn daarbij geworden de relativiteitstheorie, de kinetische gastheorie, de kwantumtheorie, de snaartheorie en de elektromagnetische golftheorie. Het wetenschappelijk onderzoek hoopt nog eens in een soort "Materialistische natuurfilosofie" alle natuurverschijnselen uit de stof zelf te kunnen verklaren, (zonder hulp dus van onstoffelijke krachten en machten), maar dit is tot op vandaag nog niet erg gelukt.

Er blijft mijns inziens daarom ruimte voor wat ik zou willen noemen een "Religieuze natuurfilosofie", die het hoe en het waarom van alle natuurverschijnselen onderzoekt en daarbij open staat voor de werking van onstoffelijke machten. Bij het aantrekken van een stukje ijzer door een magneet heeft men b.v. sterk de indruk dat er iets geheimzinnigs, iets onzichtbaars gebeurt, waarbij we een aantrekkende kracht aan het werk zien zonder dat we weten hoe en waar die kracht zit. Als we water afkoelen ontstaat er plotseling een geheimzinnige aantrekkingskracht tussen de watermoleculen die zo sterk is dat er een trein over het ijs kan rijden en waar komt de kracht vandaan die onze hand doet bewegen als wij dat willen. Ik meen dat er achter onze zichtbare werkelijkheid een spirituele, onstoffelijke wereld werkzaam is die de drijfveer is achter alle natuurgebeuren, een spirituele wereld die een mechanisme in zich draagt om een materiedeeltje te kunnen besturen. Indien we namelijk de waarnemingen van het wetenschappelijk onderzoek nauwkeurig bestuderen, dan zien we dat alle materiedeeltjes straling uitsproeien. De materiedeeltjes van een televisieantenne, een elektrische kachel, een gloeilamp, een röntgenapparaat, de zon, alles sproeit straling uit. Elk materiedeeltje sproeit al miljarden jaren stralingsdeeltjes uit zonder dat we weten waar die stralingsdeeltjes vandaan komen en zonder dat we weten waar die stralingsdeeltjes van gemaakt zijn. Omdat de stralingsdeeltjes zo te zien uit een soort ondergrondse, puntvormige bron komen en omdat we ondanks eindeloos wetenschappelijk onderzoek niet weten waarvan de stralingsdeeltjes gemaakt zijn wil ik het volgende voorstel doen:

Een materiedeeltje is een onstoffelijke macht, die zich manifesteert als een boodschappers uitsproeiende bron die tevens gevoelig is voor invallende boodschappers.

Alle natuurgebeuren wordt veroorzaakt door boodschappers (stralingsdeeltjes), die met een snelheid van 300.000 km/sec uitgesproeid worden door een puntvormige bron, welke bron in wezen de manifestatie is van een onstoffelijke macht. De puntvormige bron is een toegangspoort in de ruimte, waardoor een onzichtbare, onstoffelijke macht zich aan ons kenbaar kan maken door het uitzenden en ontvangen van allerlei soorten boodschappers. De boodschappers dragen een boodschap van de bijbehorende onstoffelijke macht in zich en kunnen hun boodschap op afstand met een snelheid van 300.000 km/sec overbrengen. Deze boodschappers kunnen alzijdig uitgesproeid worden zoals het licht van een gloeilamp maar kunnen ook in bundels onder bepaalde hoeken uitgesproeid worden. Ook kan een volgende boodschap iets verschillen van een vorige boodschap en kan er zodoende een periodieke verandering in de stroom boodschappers optreden die wij waarnemen als een bepaalde frequentie.

Alle natuurgebeuren ontstaat door de werking van allerlei soorten boodschappers, die in onbegrensde hoeveelheden al miljarden jaren uitgesproeid worden door vele zich manifesterende onstoffelijke machten en die de getroffen materiedeeltjes kunnen bezielen indien de boodschap voor hen bestemd was. Door een materiedeeltje op te vatten als een onstoffelijke macht die zich manifesteert als een boodschappers uitsproeiende bron die tevens gevoelig is voor invallende boodschappers kunnen we het gehele natuurgebeuren tot in de diepste gronden opnieuw onderzoeken en openbaart zich uiteindelijk het bestaan van een Goddelijke Almacht. Het ontstaan van het heelal met zijn planten, dieren en mensen is niet het gevolg van toeval en selectie maar wordt beheerst door een Goddelijke Schepper. Wetenschap, religieuze natuurfilosofie en religie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het ongemerkt weglaten van het domein Natuurfilosofie zoals dat tegenwoordig maar al te dikwijls gebeurt leidt tot slopende en zinloze discussies over schepping en evolutie.

Samenvattend kan men zeggen:
Religieuze natuurfilosofie onderzoekt het "Hoe en het Waarom" van alle natuurverschijnselen en onderkent daarbij de werking van onstoffelijke machten.

Naschrift
Door de ontdekking dat een materiedeeltje een onstoffelijke macht is die zich manifesteert als een boodschappers uitsproeiende bron die tevens gevoelig is voor invallende boodschappers, openbaart zich het mechanisme waarmee een onstoffelijke macht een materiedeeltje kan besturen en kunnen we het gehele natuurgebeuren tot in de diepste gronden opnieuw onderzoeken. Het ontstaan van het heelal met de daarna volgende evolutionaire ontwikkeling van dode en levende materie wordt zichtbaar in het optreden van nieuwe onstoffelijke machten, die hun boodschappers gaan toevoegen aan de stroom boodschappers van een reeds bestaand materiedeeltje en daarmee b.v. nieuwe materiedeeltjes aantrekken tot de opbouw van een nieuw zichtbaar lichaam. Er gebeurt mijns inziens dan ook niets vanzelf of toevallig of door een onduidelijke universele kracht. Ook de gewoonste dingen zoals het vallen van een steen of het bewegen van mijn hand krijgen een zinvolle en eigenlijk religieuze verklaring. Ik meen te kunnen zeggen dat de ontdekking van een religieuze opvatting over het wezen der materie het ontstaan van het heelal en de daarop volgende evolutionaire ontwikkeling van het universum aanvaardbaar heeft gemaakt. De zo onaantastbaar lijkende materialistische natuurfilosofie wordt eindelijk een beetje naar achteren gedrongen en krijgt nu een stevig alternatief.


 
© webdesign : StudioWitte Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bestellen | Auteur | Contact